An exercise to solve

Bidi kaden nwi zaskokwadanen

Zawjisesen nwi gisnen

Penyek nge gbashmak

Mdamnabo nde gisamen

Wiyas ngi gzezan

Pkweshgen nda wzheton

Demenek nwi mwak

Menomen nwi mijen

Ni pi je o gigo

Nedwendan ne mbish

Nenmoshen I ziwtagen

Gego ziwtagnekeken i!

Ni pi je o kek

Yowen i zdayabogen    

Cho nmnekwesi nonagnabo

Nisho bidiyek ngi bidapkowebnak

Mnejimnabo ngi gish gisen

Bzhekiwiyasen ne gwi zaskokwadanen?

Gokosh pekwasen ngi kekshebwe gbegishek

Neshdesen ngi pabweyan ode

Mkedemen bashkmen ngi wzheton

Mshimen bashkmen nde gbaton

Shegagoshik nde zaskokwanamen

Nisho wawnon nwi zaskokwadamen

Ni je etse wawnon nda zaskokwadanen

Kojesek ngi gzezwak

Gego wasgekéken ode

Ahau, nge wjanda                                    

Ni je gebatoyen                             

Ni je wa gbatoyen             

Ni je ga gbatoyen              

Bodakwen o bidi

Bodakwen gi bidiyek

Bodakwen i weyas

Bodakwen ni pegegnen

Ngi zaskokwadan i wiyas

Ngi zaskokwadanen ni pekwasnen

Ngi bidakowebnan i wiyas

Ngi bidapkowebnanen ni pekwasnen

Ngi gbaton i wiyas

Ngi gbatonen ni pekwasnen

Ngi zaskokwana o gigo

Ngi zaskokwanak gi gigosek

Ngi bidapkowebna o bidi

Ngi bidapkowebnak gi bidiyek

Ngi gbashma o bidi

Ni je wa je mijygo?

Ni je wa je shemgoyak? 

Peki ne gde giswawa?

Ode gigo nwi giswa ngom

Nsweo gigoyek gwi giswawak wabek

Ni je wa gisyék pkonyak?

Kojesek mine menomen nwi wjandamen

Medagwendan bmede

Cho medagwendasi ziwtagen

Negesh ne gwi zaskokwadan

Zaskokwatek pkweshgen ngi gish wzheton

Negesh bitopkweshgnen ngi wzhetomen

Peniwabo ngi gbashma

Bidek o kek etemget i sekski mbop

Bzhekikakés ngi bidapkowebdan

Pkwénégigo nde mwa

Zaskokwanégigo nde mwa

Wabek nwi gigenomen gbegishek

Nasena! Bné nde zaskokwana

Gwi wjanda ne?

Weni je éwjandat ézhi?

Medagwendan éwjandayan

Author: neaseno

I was born on Powers Bluff in Wood County, Wisconsin, into a traditional community of Neshnabek. I was raised speaking only native languages, and learned to speak English upon entering school at the age of 6. As of this writing, I am one of 5 remaining Heritage Fluent Speakers of Potawatomi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: